Algemene voorwaarden

De Kaasplanck Delicatessen

Westdijk 11

3241GT

Middelharnis

KvK nr. 69815933

 1. ALGEMEEN

1.1 De Kaasplanck Delicatessen is een handelsnaam van De Kaasplanck Delicatessen, gevestigd te Westdijk 11 in Middelharnis en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 69815933. BTW-identificatienummer: NL001755915B78

1.2 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met De Kaasplanck Delicatessen gesloten overeenkomsten, waarbij De Kaasplanck Delicatessen als (potentieel) verkoper van zaken optreedt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met De Kaasplanck Delicatessen. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt nadrukkelijk van de had gewezen. Afwijkingen moeten schriftelijk worden overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende overeenkomst.

1.3 Onder ‘de wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Kaasplanck Delicatessen een overeenkomst als bedoeld in lid 2 van dit artikel wenst af te sluiten of heeft afgesloten.

1.4 Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van De Kaasplanck Delicatessen tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

 1. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2.1 Alle offertes en/of aanbiedingen van De Kaasplanck Delicatessen zijn geheel vrijblijvend.

2.2 De prijsvermelding van De Kaasplanck Delicatessen zijn geen offerte.

2.3 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt De Kaasplanck Delicatessen zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Zonder opgaaf van redenen zal De Kaasplanck Delicatessen dit schriftelijk aan koper bekend maken.

2.4 Mondelinge toezeggingen verbinden De Kaasplanck Delicatessen slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.5 Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door De Kaasplanck Delicatessen uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door De Kaasplanck Delicatessen worden aanvaard.

 1. PRIJZEN

3.1 De zaken van De Kaasplanck Delicatessen worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij De Kaasplanck Delicatessen.

3.2 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. Voor de gevolgen van verkeerd vermelde prijzen wordt geen aansprakelijk aanvaard.

3.3 De Kaasplanck Delicatessen behoudt zich het recht overeenkomsten die op basis van verkeerd vermelde prijzen tot stand gekomen zijn, niet te accepteren.

 1. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

4.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling door De Kaasplanck Delicatessen op haalbaarheid is beoordeeld. De Kaasplanck Delicatessen heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 1. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

5.1 Alle afbeeldingen, foto’s (technische) datasheets, (technische) beschrijvingen, afmetingen, kleuren, etc. gelden slechts bij benadering, zijn niet bindend en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding zijn en/of reden zijn voor ontbinding van de overeenkomst.

5.2 Alle door of in opdracht van De Kaasplanck Delicatessen gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van De Kaasplanck Delicatessen en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

 1. LEVERING EN UITVOERING

6.1 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.2 De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

6.3 Indien de overeengekomen levertermijn om welke reden dan ook door De Kaasplanck Delicatessen wordt overschreden, zal De Kaasplanck Delicatessen de koper hiervan schriftelijk in kennis stellen. In dat geval heeft de koper de bevoegdheid om de overeenkomst met De Kaasplanck Delicatessen te ontbinden, door dit schriftelijk aan De Kaasplanck Delicatessen te melden.

6.4 Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de koper gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat De Kaasplanck Delicatessen het in artikel 6.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de koper teruggestort.

6.5 De door De Kaasplanck Delicatessen opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.6 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de koper. De Kaasplanck Delicatessen behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren.

6.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt De Kaasplanck Delicatessen de wijze van verzending. In geval De Kaasplanck Delicatessen de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van De Kaasplanck Delicatessen. De Kaasplanck Delicatessen draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.8 Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

6.9 De Kaasplanck Delicatessen is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.

6.10 De Kaasplanck Delicatessen is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

6.11 De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.

6.12 In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door De Kaasplanck Delicatessen op te geven opslagplaats, heeft De Kaasplanck Delicatessen het recht om de zaken terug te nemen zonder compensatie van de koper en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door De Kaasplanck Delicatessen gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

6.13 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens De Kaasplanck Delicatessen.

 1. AFKOELPERIODE/ZICHTTERMIJN

7.1 Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met De Kaasplanck Delicatessen te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven. De koper krijgt binnen veertien (14) dagen zijn geld teruggestort.

7.2 Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk aan De Kaasplanck Delicatessen te melden. De koper dient het product -na overleg met De Kaasplanck Delicatessen -te sturen naar een door De Kaasplanck Delicatessen vastgesteld retouradres. De kosten voor retour zijn voor rekening van De Kaasplanck Delicatessen.

7.3 De Kaasplanck Delicatessen behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer blijkt dat een product beschadigd of incompleet wordt geretourneerd.

7.4 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van De Kaasplanck Delicatessen schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal De Kaasplanck Delicatessen de koper hiervan schriftelijk in kennis stellen. De Kaasplanck Delicatessen heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

 1. BETALINGEN

8.1 Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, bij vooruit betaling te geschieden via Ideal en/of overboeking alvoor de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat De Kaasplanck Delicatessen een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de bankrekening van De Kaasplanck Delicatessen zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 De Kaasplanck Delicatessen is gerechtigd het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) te verhogen met een zogenaamde krediet beperkingstoeslag van 2% over dat bedrag. Bij betaling binnen de in artikel 6.1 gestelde termijn is koper gerechtigd het desbetreffende bedrag in mindering te doen strekken op het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting).

8.3 Indien De Kaasplanck Delicatessen aan koper kortingen heeft toegekend, is koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.

8.4 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.5 Indien de koper de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan De Kaasplanck Delicatessen verschuldigd van 2,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.

8.6 Indien de koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en De Kaasplanck Delicatessen tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de koper gehouden aan De Kaasplanck Delicatessen te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 115,- per factuur.

8.7 Niet-tijdige betaling geeft De Kaasplanck Delicatessen het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van De Kaasplanck Delicatessen op van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

8.8 De Kaasplanck Delicatessen is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door De Kaasplanck Delicatessen te verrichten prestaties, een en ander op een door De Kaasplanck Delicatessen aan te geven wijze.

8.9 Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen.

8.10 In behandeling genomen reclames en/of garantie-aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

8.11 De Kaasplanck Delicatessen staat tot geen van haar kopers in een rekening-courant verhouding.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door De Kaasplanck Delicatessen uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

9.2 Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van De Kaasplanck Delicatessen de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.

9.3 De koper verplicht zich op eerste verzoek van De Kaasplanck Delicatessen de zaken aan De Kaasplanck Delicatessen ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan De Kaasplanck Delicatessen of aan de door De Kaasplanck Delicatessen aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.

9.4 De Kaasplanck Delicatessen verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de koper de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de koper al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van De Kaasplanck Delicatessen ten behoeve van andere aansprakelijkheden die De Kaasplanck Delicatessen op de koper heeft. De koper zal op eerste verzoek van De Kaasplanck Delicatessen zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom voor ieder dag dat de koper hiermee nalatig blijft.

9.5 Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge van garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van De Kaasplanck Delicatessen tot volledige voldoening van al hetgeen De Kaasplanck Delicatessen van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

 1. RECLAMES

10.1 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan De Kaasplanck Delicatessen kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt De Kaasplanck Delicatessen geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.

10.2 Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

10.3 Indien een reclame door De Kaasplanck Delicatessen gegrond wordt bevonden, heeft De Kaasplanck Delicatessen het recht te hare keuze:

· de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;

· het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan De Kaasplanck Delicatessen worden afgegeven;

· het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10.4 Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

10.5 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

10.6 De koper dient in voorkomend geval De Kaasplanck Delicatessen onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

10.7 Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. De Kaasplanck Delicatessen aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door De Kaasplanck Delicatessen op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin De Kaasplanck Delicatessen deze zaken aan de koper afleverde.

 1. GARANTIES

11.1 De Kaasplanck Delicatessen verstrekt alleen garantie indien dat schriftelijk is overeengekomen. Op van derden betrokken zaken worden eventuele fabrieksgaranties binnen de daartoe geldende voorschriften aan de wederpartij verstrekt.

11.2 Verstrekte garantie vervalt wanneer de wederpartij de geleverde zaken niet conform voorschrift en bestemming gebruikt, ze bewerkt of verwerkt, of onoordeelkundig gebruikt, onderhoudt, herstelt of wijzigt, dan wel wanneer de wederpartij niet aan haar verplichtingen jegens De Kaasplanck Delicatessen voldoet.

 1. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

12.1 De Kaasplanck Delicatessen, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

12.2 Onverminderd het vorenstaande is De Kaasplanck Delicatessen in ieder geval nimmer aansprakelijk:

· wegens niet-, of niet tijdige levering;

· voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;

· in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;

· indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

12.3 Indien De Kaasplanck Delicatessen in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard De Kaasplanck Delicatessen slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

12.4 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is De Kaasplanck Delicatessen nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

12.5 De koper zal De Kaasplanck Delicatessen vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens De Kaasplanck Delicatessen.

12.6 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De Kaasplanck Delicatessen of haar leidinggevende ondergeschikten.

 1. OVERMACHT

13.1 De Kaasplanck Delicatessen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, weigering van invoervergunning, brand, vorst, storm, overstroming, oproer, terreur, molest, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Kaasplanck Delicatessen alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

13.3 De Kaasplanck Delicatessen heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. De Kaasplanck Delicatessen is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Kaasplanck Delicatessen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. De Kaasplanck Delicatessen behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte leveringen en de gemaakte kosten.

13.4 De Kaasplanck Delicatessen heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

 1. ONTBINDING

14.1 Indien de koper zijn verplichtingen jegens De Kaasplanck Delicatessen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die De Kaasplanck Delicatessen te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

14.2 In de gevallen onder 1 genoemd, heeft De Kaasplanck Delicatessen het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.3 De Kaasplanck Delicatessen is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

14.4 In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst De Kaasplanck Delicatessen schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

14.5 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

14.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door De Kaasplanck Delicatessen verrichte prestaties, en heeft De Kaasplanck Delicatessen onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Indien een bevestigde en/of ondertekende opdracht van speciaal voor koper bestelde of geassembleerde producten door de koper wordt geannuleerd, zonder dat De Kaasplanck Delicatessen in verzuim gesteld is (art. 14.4), dan behoudt De Kaasplanck Delicatessen zich het recht voor 10% van de opdrachtsom (ex btw) in rekening te brengen.

15 TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Hulp nodig?